FANDOM


Litomerice main square 03

13370m3Ř1Ce

13370/\/\3Ř1[3 (^/ě/\/\č^/4|^/ě/\/\3[1<j 13|7/\/\3I2|72) ,_|50(_) /\/\ě100 ^/4 50(_)701<(_) 14I33 4 0#ř3 \/ 53\/3I2^/í[# Č3[#á[# (Ú573[1<ý 1<I24,_). dý+ýč/íé1<I2á10\/51<é /\/\ě570|1<I2á10\/51<ý/\/\ /\/\ě573/\/\ 53 5741j \/ I202/\/\32í 137 1219 4 1228. #|570I2|[1<é ,_|á)I20 /\/\ě574 ,_|3 ,_||ž 0) I2. 1950 /\/\ě5751<0(_) |*4/\/\á71<0\/0(_) I2323I2\/4[í, \/ ^/íž ,_|3 24#I2^/(_)70 [311<3/\/\ 44 (_)1|[ 4 9 ^/á/\/\ě57í.

G30gI24|=|3 Editovat

/\/\ě570 13ží ^/4 ,_||ž^/í/\/\ ú|*47í [#1<0 Č351<é 57ř3)0#0ří ^/4 |*I24\/é/\/\ I3ř3#(_) ř31<j [14I33, )0 ^/ě#0ž 53 ^/4 |*I207ě,_|ší 57I24^/ě \/1é\/á 0#ř3. I20210#4 /\/\ě574 ,_|3 1799,61&^/I35|*;#4, |*0č37 0I3j\/4731 č|^/í 25&^/I35|*;687 (ú)4,_| 2 I201<(_) 2004). 24 )0I3j I251<0I241<0(_)51<4-(_)#3I251<4 I3j10 /\/\ě570 0I31íI33^/ý/\/\ I2á,_|3/\/\ |*3^/2|57ů, |*I2070ž3 ,_|3 2)3 ,_|3)^/0 2 ^/3,_|73|*13,_|ší[# 1<1|/\/\47 \/ Č351<(_). ^/4 2á1<14)ě 70#0 53 ^/3)4131<0 ^/4 5\/42í[# 14I33 |*ě57(_),_|3 \/í^/0|\/í^/0. \/ I31í21<057| /\/\ě574 ,_|3 \/I2[# I24)0I3ý1.

#|570I2|3 Editovat

70/\/\3I2|3=I20/\/\ I24)0I3j1.,_ G|7#(_)/\/\I3|13|=7|250|*><||*0#13) ^/4 13370/\/\3Ř1[3 2 I24)0I3ý1(_) 13370/\/\3Ř1[3 ^/á13ží /\/\32| ^/4š3 ^/3,_|574I2ší /\/\ě574, ,_|3,_||[# \/2^/|1< 13ží /\/\32| I201<j 1219 4 1228 (^/3123 \/í[3 2|*ř35^/|7). 1<I2á10\/51<é /\/\ě570 5| 0) 13. )0 17. 570137í (_))I2ž310 )0/\/\|^/4^/7^/í |*0574\/3^/í /\/\32| /\/\ě57j [31é 53\/3I2^/í |*010\/|^/j Č3[#. )ů1<423/\/\ ,_|3 /\/\^/0ž57\/í |*I2á\/ 4 |*I2|\/|13g|í, ,_||/\/\|ž ,_|3 I2ů2^/í č3š7í |*4^/0\/^/í[|, \/č37^/ě 1<4I214 1(_)[3/\/\I3(_)I251<é#0, 0I3)4ř|1|. ^/3,_|2+á\/4ž^/ě,_|ší ,_|50(_) |*I2á\/0 51<14)(_) 4 |*I2á\/0 /\/\í10\/é, ,_||/\/\|ž 53 /\/\0#10 |*jš^/|7 0|*I24\/)(_) ,_|3^/ /\/\á10 ^/4š|[# /\/\ě57. |*I2á\/0 51<14)(_) 2^/4/\/\3^/á, ž3 1<4ž)ý 0I3[#0)^/í1<,Litoměřice :-) 1<73I2ý |*1(_)1 |*0 14I3| ^/4|*ř. )0 |*|I2^/j č| )I2ážď4^/, /\/\(_)531 5\/é 2I30ží \/ 1|70/\/\ěř|[í[# \/j10ž|7 4 7ř| )^/j ^/4 2)3,_|ší/\/\ 7I2#(_) ^/4I3í2vfrgtčgvěwnikm ,oltbhn m,ikmujžzhgtfvredcxwsyxrfvgtbhn jkm<.ů37. 73|*I2\/3 |*070/\/\ /\/\0#1 |*01<I24č0\/47: 0I3\/j1<13 741< \/ 1|70/\/\ěř|[í[# ,_|3#0 [3574 51<0^/č|14. /\/\á101<)0 ^/4\/í[ \/í, ž3 13370/\/\3Ř1[3 I3 cvgfb<>\/41j #|570I2|[1<j ^/ 4ší/\/\ ,_|3)|^/ý/ \/\ 51<(_)73č^/ý/\/\ |*ří574\/3/\/\. |*I2á3, \/0 /\/\í10\/é /\/\ě14 ^/4 53\/3I2(_) Č3[# ,_|3^/ )\/ě /\/\ě574, /\/\|/\/\0 1|70/\/\ěř|[ ,_|Litoměřice :-)3š7ě /\/\057. \/ 01<I2(_)#(_) ,_|3)^/é č351<é /\/\í13 ^/35/\/\ě14 I3ý7 |*I20\/020\/á^/4 ,_|41<á1<01|\/ \/ý)ě13č^/á č|^/^/057 (ř3/\/\3510, #05|*0)4 4|*0).). \/31|1<057 č351<é /\/\í13 5|[3 1<01í5414, 413 I3ý\/414 | 10,5 1</\/\! 50(_)I30I2:I24)0I3ý1.,_||*g|7#(_)/\/\I3|13|=7|250|*><|\/I2[# I24)0I3ý1.

|*ř3) #(_)5|757\/í|#(_)5|751<ý/\/\| \/á11<4/\/\| ž|10 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# |*ř3\/áž^/ě ^/ě/\/\3[1<0|^/ě/\/\3[1<é 0I3j\/473157\/0. \/ě7š|^/0\/é#0 |*0č7(_) |*41< 2^/0\/(_) )05á#10 |*0 7ř|[37|137é \/á1[3]]. )0 1<0^/[3 )I2(_)#é 5\/ě70\/é \/á11<j I3j10 741<7éž |*ř3)3\/ší/\/\ ^/ě/\Litoměřice :-)/\3[1<é, [0ž I3j10 2|*ů50I33^/0 3><|573^/[í [[|*I20731<70I2á7 Č3[#j 4 /\/\0I24\/4||*I20731<70I2á7(_) Č3[#j 4 /\/\0I24\/4]], |*ř|č3/\/\ž ú23/\/\í 1|70/\/\ěř|[ |*47ř|10 )0 5(_))37, 1<73I2é |*ří/\/\0 ^/á13ž31j 1< ^/ě/\/\3[1<é říš|. Č351<é 0I3j\/473157\/0 |*ř|š10, |*0)0I3^/ě ,_|41<0 | )0 ,_||^/ý[# /\/\ě57 \/ 5(_))373[#, 4ž |*0 0)5(_)^/(_) 1|)í ^/ě/\/\3[1<é#0 |*ů\/0)(_) |*0)13 741<2\/4^/ý[# 33^/3š0\/j )31<I237j||33^/3š0\/ý[# )31<I237ů.

\/ 16. 570137í I3ý\/41 |*I2|/\/\45]]3/\/\ /\/\|1<(_)1áš 4(_)57|^/(_)5.

|31í21<ý \/I2[# I24)0I3ý1 ,_|3 |*I2051(_)1ý 7í/\/\, ž3 2 ^/ě,_| ^/4|*0513)j (_)7í1<41 1<4I231 #j^/31< /\/\á[#4. |*07é 5/\/\I2731^/ě 0^/3/\/\0[^/ě1. 2^/0\/(_) 53 \/I2[# )0 #|570I2|3 24|*541 I3ě#3/\/\ )I2(_)#é 5\/ě70\/é \/á11<j, 1<)j \/ [#0)I3á[# |*0) ,_|3#0 |*0\/I2[#3/\/\ I3j14 \/jI3(_))0\/á^/4 [#77|*://I2|[#4I2)-1.[0/\/\/ |*0)23/\/\^/í 70\/áI2^/4 I2|[#4I2). ] \/ 1373[# 0) 1852 )0 2002 /\/\ě100 5747(_)5 01<I235^/í /\/\ě570|01<I235^/í#0 /\/\ě574.

#05|*0)ář57\/í Editovat

\/ 1|70/\/\ěř|[í[# 3><|570\/41 0) I201<(_) 1720 4ž )0 I201<(_) 2002 |*|\/0\/4I2. 2á/\/\3[1<ý |*|\/0\/4I2, 2410ž3^/ý 1858, I3j1 I201<(_) 1939 21|1<\/|)0\/á^/ 4 /\/\í570 ^/ě,_| I3j1j |*0574\/3^/j /\/\I242íI2^/j. \/ 90. 1373[# 19. 570137í \/2^/|1<14 1<0ž31(_)ž^/4 |*1(_)^/)3I2 & |*01141<, 1<73I2á )0)^/35 |=(_)^/g(_),_|3 |*0) ,_||^/ý/\/\ ^/á2\/3/\/\. 90. 1é74 20. 570137í ^/3[#414 \/2^/|1<^/0(_)7 70\/áI2^/ě ^/áI3j71<(_) (1<0\/0I331).

)0|*I24\/^/í 5|*0,_|3^/í Editovat

Ž3132^/|[í 2 )01^/í#0 ^/á)I24ží )0 )ěčí^/4, Š7ě7í 4 /\/\ě1^/í1<4, 2 #0I2^/í#0 ^/á)I24ží |*41< )0 10\/05|[, Č351<é 1í|*j 4 1|I33I2[3.

/\/\ě570 /\/\á \/ 50(_)č45^/é )0I3ě | I2j[#1é )á1^/|[3|)á1^/|č^/í 5|*0,_|3^/í 5 |*I24#0(_).

|*4/\/\ě7|#0)^/057| Editovat

|*020I2(_)#0)^/é ,_|3 /\/\íI20\/é ^/á/\/\ě57í, 1<)3 570,_|í 4I2[#|731<70^/|[1<j [3^/^/é )0/\/\j:

 • I24)^/|[3 ,_|3 \/3 57j1(_) 5451<é I23^/354^/[3, |*I2070 ^/4 ^/í ^/4,_|)3/\/\3 ř4)(_) |*I2\/1<ů, I31í21<ý[# g07|[3, ^/j^/í ,_|3 \/ ^/í (_)/\/\í57ě^/0 /\/\(_)23(_)/\/\,
 • )ů/\/\ 1<41|[#, 2\/4^/ý 7éž |*0) |3á^/í, |*47ř|1 /\/\I2á2ů/\/\ 2 /\/\|13š0\/1<j, 1<73ří I3j1| \/ 16. 570137í ^/3,_|I30#47ší/\/\| \/3 /\/\ě57ě, ,_|41<0 \/ě7š|^/(_) 1|70/\/\ěř|[1<ý[# I23^/354^/č^/í[# 574\/3I3 )ů/\/\ |*0574\/|1 |741 4/\/\I3I20gg|0 |3411|, ^/4 \/I2[#01(_) 1<Litoměřice :-)41|[#, 510(_)ží[í |*á^/ůLitoměřice :-)/\/\ 1< 0)|*0č|^/1<(_) |*ř| \/í^/ě, )ů/\/\ ^/j^/í 5 3/\/\|*íI20\/0(_) |*I2ůč31^/í |=45á)0(_), 2,_|3)^/0)(_)š3^/0(_) \/ 50. 1373[# 20. 570137í,
 • )ů/\/\ Č3I2^/ý 0I231 53#I2á1 \/ý2^/4/\/\^/0(_) I201| \/ )0I3ě |*0\/57á^/í |*4^/57\/4 |*I207| |=3I2)|^/4^/)0\/| |. \/ 16. 570137í, ,_|3 I23^/354^/č^/í, |*0574\/3^/ý 573,_|^/ý/\/\ 574\/|7313/\/\, ,_|41<0 I31í21<ý )ů/\/\ |*0) |3á^/í, ^/4 I202)í1 0) ^/ě,_| 5| 0\/š3/\/\ (_)[#0\/41 |*ů\/0)^/í \/2#13) 53 51<\/057^/ý/\/\| 5gI24|=|7j,
 • )ů/\/\ (_) |*ě7| |*4^/3^/ |*0574\/|1 01<010 1725 01<74\/|á^/ |3I20gg|0, č31^/í 7\/ůI2[3 1|70/\/\ěř|[1<é#0 I34I201<4 |*I20 ,_|3)^/0#0 23 5\/ý[# |*01íI2ů, |*47ří /\/\32| ^/4š3 ^/3,_|1<I2á5^/ě,_|ší I34I201<^/í /\/\ěšť4^/51<é )0/\/\j,
 • 1<05731 \/š3[# 5\/47ý[# \/ I20#(_) ^/á/\/\ě57í ,_|3 |*ů\/0)^/ě g07|[1<ý, ^/j^/í I34I201<^/í (01<74\/|á^/ |3I20gg|0 4 ,_|3#0 073[ G|(_)1|0) 5 I23^/354^/č^/í/\/\| 574^/0\/ý/\/\| 57ř3[#4/\/\|, (_) 1<057314 570,_|í 24[#0\/4^/á g07|[1<á /\/\ě5751<á \/ěž,
 • 1<05731 2\/ě570\/á^/í |*4^/^/j /\/\4I2|3, \/I2[#01 7\/0I2I3j 01<74\/|á^/4 |3I20gg|4, ,_|3 I34I201<^/í, |*ů\/0)^/ě ,_|32(_)|751<ý, \/ I31í21<057| 570,_|í I34I201<^/í I3(_))0\/4 ,_|32(_)|751<é#0 53/\/\|^/ář3 4 1<013,_|3 (I20\/^/ěž |3I20gg|0),
 • /\/\|^/0I2|751<ý, |*ů\/0)^/ě )0/\/\|^/|1<á^/51<ý 1<05731 5\/. ,_|41<(_)I34 (^/j^/í I34I201<^/í, |3I20gg|0),
 • 1<4|*(_)[í^/51<ý 1<05731 5\/. 1(_))/\/\|1j,
 • 1<05731 5\/. \/0,_|7ě[#4 ^/4 I3ý\/41é/\/\ |*ř3)/\/\ě57í 2á54)4 (I34I201<^/í, G|(_)1|0 4 0[74\/|0 |3I20gg|0),
 • 1<473)I2á14 5\/. Š7ě|*á^/4 ,_|3 I34I201<^/í, )^/3š^/í |*0)0I34 ,_|3 23 17. 570137í (|*0574\/|1 2 |*I24#j |*0\/014^/ý 574\/|731 G. ). 0I25|), I3|51<(_)|*57\/í ,_|3 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# 0) I2. 1655, 50(_)čá57í I3|51<(_)|*57\/í ,_|3 I20\/^/ěž I34I201<^/í I3|51<(_)|*51<á I232|)3^/[3 (G. |3I20gg|0), 1<4^/0\/^/|[1<é )0/\/\1<j (I34I201<^/í 53 53[35^/í 1<(_)1|50\/0(_) |=45á)0(_)) 4 \/ěž 1<473)I2á1j, |*0574\/3^/á \/ ^/0\/0I34I201<^/í/\/\ 510#(_) ^/4 1<0^/[| 19. 570137í (|=. 54^/)3I2),
 • )|\/4)10 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# |*47ří /\/\32| ^/4š3 |*I2\/^/í 1<4/\/\3^/^/á )|\/4)14, I3(_))0\/4 ,_|3 3/\/\|*íI20\/á, )|\/4)10 \/2^/|1<10 ,_||ž 1822,
 • Č3)|č0\/á 1<(_)|*4 |*13š|\/3[, ^/ě/\/\3[1<j 3|5I33I2g (509 /\/\), 53 \/j|*í^/á /\/\32| \/35^/|[3/\/\| 1<4/\/\ý1< (53 2ří[3^/|^/0(_) #I24)(_)) 4 #1|^/^/á, /\/\|/\/\0 51<\/ě1é#0 \/ý#13)(_) 53 7(_) \/j51<j7(_),_|í 72\/. 13)0\/é ,_|á/\/\j, 2 ^/|[#ž )í1<j 5|*3[||=|[1<é/\/\(_) g3010g|Litoměřice :-)[1<é/\/\(_) 510ž3^/í #0I2j \/j[#á2í [#14)^/ý \/2)(_)[#, 0 7é70 5|*3[||=|[3 53 \/ě)ě10 ,_||ž \/ 17. 570137í, I3ě#3/\/\ 137^/í[# /\/\ě5í[ů 2)3 I3ý\/41 51<14)0\/á^/ 13), 4I3j ^/3I2027á1 ((_)I2č3^/ý 1< [#1423^/í 1|70/\/\ěř|[1<é#0 |*|\/4)

5|*0I27 Editovat

/\/\ě570 )|5|*0^/(_),_|3 /\/\^/0#4 5|*0I270\/|š7| |*I20 )ě7|, /\/\1á)3ž | )05|*ě1é.

|*ů50I3í 2)3 #I2571<4 ^/4)š3^/[ů |*I20 #I2(_) *é74^/(_,)(_)3, 1<73ří I3j \/ I3(_))0(_)[^/057| I2á)| \/jI3(_))0\/41| 4135|*0ň ,_|3)^/0 \/#0)^/é #ř|š7ě, |*I20247í/\/\ \/j(_)ží\/4,_|í I2ů2^/á |*I2057I24^/57\/í, 23,_|/\/\é^/4 |*41< |*4I21<á^/ ,_|05é I2|2414.


Klubzastarounecy

Klubzastarounecy
Tento článek vznikl v roce, kdy vznikla lidská civilizace, je tedy skoro stejně starý, jako sama Necyklopedie.

Z důvodu ochrany historických hodnot je zakázáno článek jakkoli negativně hodnotit či dokonce upravovat.
Poškození článku se trestá dle zákona, vandal se navíc vystavuje nebezpečí lynčování davem rozzuřených staromilců.


Manhattan

Bohemia:

13370m3Ř1CeBělá pod BezdězemBezprávíBenešovBezvěrovBílá HlínaBošilecBozkovBnL-StBBraškov-ValdekCítovČambuzyČernošiceČeské BudějoviceDěčínDobřejoviceDobruškaDolní BrusniceDolní VlkýšDomašínDomažliceDrahňoviceHolubiceHorní BřízaHorní PoustevnaHoršovský TýnHostiviceHoštice u VolyněHradubiceHrochův TýnecHříběcíHumpolecChánovChebChomutovChrudimJablonecJílové u PrahyJindřichův HradecKameniceKameňákovKarlovy VaryKebliceKladnoKlatovyKlášterec nad OhříKocourkovKošiceKošticeKralupy nad VltavouKynšperk nad OhříLančkrounLiberecLitoměřiceLovečkoviceMariánské LázněMechovMělníkMilevskoMladá BoleslavMočoviceMochovMostMšenoNávaryNečínNěmecký BrodNová PákaNové Město nad MetujíOlšany u KlukůOpočnoOvčáryPakov nad JizerouPardubicePičínPilníkovPísekPitkovicePlzeňPráglPrahaPrachovicePrčicePrůhonicePředčaryPsojedyRokychcanyRudolticeRumburkŘíčanySečSemelySezemiceSkutečSlanýStaré Město pod ZemlšutremStrakoniceStředoklukyŠtětíTáborTepliceTrutnovTřemošniceTýn nad VltavouVarnsdorfVelké ZadkoviceVlašimVolyněVysoká PecÚněticeÚstí nad LabemVejprniceVerneřiceVlkánčiceZáchodskoZápornoZálepyZbecznikZbirohŽelezný Brod

Moravstán
a Slizko:

AdamovBiskupiceBoskoviceBlanskoBrnoBruntálBrušperkBřezíBučoviceČunkovoDačiceDešnáDomašínGottwaldovHlukHošťálkovyHulínChladnáChorniceIvančiceJavorníkJihlavaKarvináKasárnaKladkyKnínice u BoskovicKobeřiceKopřivniceKruhový JičínKuřimKyjovLipník nad BečvouLužánkyMalá VrbkaMistřoviceMoravská TřebováMoravské BudějoviceNapajedlaNová Dědina u NMNMOlomoucOrlováOstrá nad PšenkavouOstravaOtrokoviceProstějovPředčaryPustá PolomPrchalovŘiťoviceSai-Ta-ViSmiloviceStudénkySvětlá u BoskovicШалинградŠumperkŠumperk - Peklo na zemiTelefončTřešťUherské HradištěUherský BrodVlčnovVyškovZnojmoŽdániceŽďár nad SázavouŽulová

Cizina:

AdamstownAktronovicaBerlínBlondýnBratislavaBrixenBruselBudapešťDomašínDlážďanyFekete-VodérádFolkušováFuckingGothamHamburkHulánbátarIstanbulKekésvárostárojvarány…KošiceKrung Thep Maha...LALlanfairpwllgwyngyllgo...MachačkalaMachu PicchuMoskvaNeapolNový Jeruzalém…NevyslovitelnojeNew YorkPařížPrdelPrdelskSchengenSviňobrodUžhorodVídeňVyšná Diera pod Sráčom