Latinské výroky a spojení

Z Necyklopedie

Přejít na: navigace, hledání


„Quod licet Bon Jovi, non licet David Bowie.“

- Anonym

„Sud culati ristupie, tuie cara tenturie.“

- Honza

„I skladník ve šroubárně si může přečísti Vergília v orginále.“

- profesor Hrbolek
LatinaI

latina, svazek I z XII

Latinský jazyk je starobylý jazyk, jehož počátky se ztrácejí v mlhách starověku, kdy se za ne zcela jasných okolností vyšvihl na módní řeč zejména ve vyšších kruzích a středních vrstvách, které se horlivě snažily vyšší kruhy napodobit. Prostě, kdo nemluvil latinsky, byl trapný, a z archeologických nálezů je dnes známo, že i v chatrčích nejchudších a nejbezvýznamnějších obyvatel staré Evropy bývala aspoň jedna učebnice latiny.

[editovat] Prapůvod

Podle všech dostupných údajů pochází latina od jednoho příslušníka starobylé rasy Antiků (velmi vyspělé mimozemské civilizace), který si v opilosti popletl směr a havaroval na Zemi, pravděpodobně nedaleko Plzně, i když trosky jeho létajícího talíře se doposud nepodařilo nalézt. V alkoholovém opojení napovídal lidem tak velké nesmysly, že se z toho stal základ právě pro latinu. Lidé se samozřejmě pídili i po tom zázračném nápoji, který mu vždy tolik zvyšoval inteligenci. Štěstím pro lidstvo bylo, že si tento dobrotivý ufoun nerad nechával věci pro sebe. A tak vzniklo pivo. Historikové se dlouhá léta přou, proč zatímco tradice vaření elixíru života zakořenila v místě pádu vesmírné lodě, latina se přesunula jinam a na původním místě se na ni po dlouhá století téměř zapomnělo. Osud to ale zařídil chytře, ne?

[editovat] Krása a ušlechtilost latiny

Beautiful Latina Woman Smiling

taky latina, dle gůgla

Krásou a ušlechtilostí latiny byli uneseni i barbaři, kteří přišli do Evropy z východu loupit, drancovat, znásilňovat a vůbec zničit starověké společnosti, takže - jak víme z písemných pramenů (sepsaných, správně, jak jinak než latinsky) - nejprve jejich velitelé vždy přikázali nalézt a z každého domu vynést učebnici latiny a jiné latinské texty a pak teprve dům zapálili i s drůbeží, prasaty, kozami a dalšími obyvateli (někteří badatelé z tohoto údaje vyvozují, že ve starověku bylo jazykově vybaveno i domácí zvířectvo, ale v tomto se názory odborné veřejnosti silně rozcházejí). Zcela na okraj budiž řečeno, že někteří barbarští náčelníci zcela spolehlivě neodlišili ušlechtilou latinu od jiných pajazyků, takže omylem zachovali i několik domáckých pokusů o vytvoření tzv. češtiny, která se pak ironií dějin ve středověku rozvinula a bohužel přežívá dodnes (kdo má opravdu silný žaludek, může si o tomto politováníhodném jazyku přečíst v samostatném článku).

[editovat] Nájezdy barbarů

Barbarští nájezdníci rozvrátili starověkou civilizaci a spolu s ní i její životní standard - ani v nejmenším nemínili pokračovat ve stavbách hygienických obydlí, za nápad postavit v domě záchod byl každý barbarský architekt rovnou popraven a mýt se všichni povinně museli chodit k nejbližšímu studenému potoku, lázně by prý společnost příliš zhýčkaly. Ale jednu vymoženost přesto barbaři s radostí přejali a byl to právě latinský jazyk. Tatam však byla starověká demokracie, nyní si středověcí vládci a šlechta žárlivě znalost latiny střežili, prostý lid byl odkázán na své přízemní nářečí.

Jedinou výjimkou byla církev, kterou se nepodařilo donutit vzdát se latiny, ale sama církev latinu užívala převážně k ohromování užaslých věřících. Později se kvůli odlivu členské základny i samotná církev svatá latiny vzdala. Namísto vzletného Pater noster, qui es in cælis, slýcháme tuctové Otče náš, jenž jsi na nebesích. Přesto se dodnes leckdy užívají latinské fráze nebo přísloví.

[editovat] Latinské fráze a přísloví

[editovat] A-G

LE1

Čtení této knihy o zajímavém tématu vyžaduje znalost latiny.

 • ab ovo usque ad mala - z vajec pochází všechno zlo (výrok pozdně středověkých feministek, rozezlených z nemožnosti vykonávat některé mužské profese, viz také ex offo)
 • ab urbe condita - z města koření (výrobní značka na výrobcích původem z Benátek)
 • acta est fabula - spisy jsou pohádka (vyjadřuje nejistotu, nakolik úřední záznamy odpovídají skutečnosti)
 • ad astra - pro astry (cedule s tímto nápisem bývaly umísťovány ve středověku na kraj klášterních pozemků určených k osetí těmito květinami; dnes se užívá ve smyslu "rezervováno pro lepší využití")
 • age quod agis? - nuže, co děláš? (tímto spojením se někdy naráží na nesmyslnost něčího počínání)
 • Aquila non captat muscas - v Aquile nenajdete mouchu (nápis na etiketě jedné dnešní balené vody, dávající najevo její jakost)
 • Annus in anus - rok v prdeli
 • bella gerant alii, tu felix Austria nube - ať se jiní honí za chimérami, mrak (= nebe) je připraven tobě, Rakousko (sebevědomé heslo rodu Habsburků)
 • BIS dat, qui cito dat - BIS dává každému, co jeho jest (heslo ve znaku české bezpečnostní služby)
 • carpe diem - utrhni den (nápis na starověkých kalendářích pro zapomětlivé); též se dá přeložit jako kapr dne - označení pro největší ůlovek kapra dosažený v daném dni.
 • cuius regio, eius religio - jaký kraj, taková víra (ironický komentář Pražanů pyšných na svou největší a nejkrásnější katedrálu křesťanstva při spatření venkovských kostelíků)
 • cum grano salis - solíš zrnkem (středověcí lékaři se velmi touto radou zasloužili o pokles nemocí oběhového systému, způsobovaných vkládáním celých kostek v Alpách těžené soli do jídla)
 • deus ex machina - bůh na stroji (již ve starověku měli učenci podezření na návštěvy mimozemských společností ve vesmírných lodích (viz narážky Plinia Staršího), tuto teorii rozvinul v nové době Erich von Däniken)
 • divide et impera! - dividendy panujte! (sebevědomé heslo italského rodu Medici, zakladatelů první akciové společnosti v dějinách)
 • errores medicorum terra tegit - chyby lékařů skryje země (tradiční předoperační modlitba)
 • Et tu, Brute? - Je tu brutál?
 • ex offo - z vejce (původně ex ovo; pochází ze středověku, kdy ženy nesměly vykonávat advokátské povolání, bohužel se některé převlékaly za muže, proto muselo být zavedeno ohledání vajec pro potvrzení mužské totožnosti; dnes "advokát ex offo" pozbylo původního významu)
 • ex post - z pošty (klade se pro zdůvodnění porušení věci)
 • festina lente - pospíchej po čočce (těmito do latiny přeloženými slovy nejznámější řecký lékař Hippokratos doporučoval čočku jako projímadlo; dnes zastaralé)
 • Fiat lux - vyluxuj mi Fiata
 • Graeca sunt, non leguntur - co je řecké, se nesbírá (Římané chovali plemeno krásných řeckých psů, kteří však měli velmi rychlé zažívání, sbíráním jejich trusu na ulicích byli pověřeni výhradně řečtí otroci, římským bylo nakázáno si jich nevšímat)

[editovat] H-R

 • Hannibal ad portas - Hanibal šel do (tele)portu (věta ze Star Treku)
 • hic sunt leones - i lvi někdy hýkají (přísloví říkající, že i ten, kdo je ve vysokém postavení, má obyčejné potřeby). Druhý břeh vehementně interpretuje toto přísloví jako "lvům je hic" (jako důsledek pozorování a čichání nesnesitelné perspirace afrických lvů).
 • Homo homini lupus - člověk k člověku s lupy (asi nepoužívá Hér end Šoldrs)
 • Homo habet manum dextram et manum sinistram - člověk má ruku pravou a ruku levou (pravdivé přísloví)
 • hora ruit! - hora se řítí! (poslední výkřik obyvatel Pompejí, zasypaných roku 79 výbuchy sopky Vesuv; přeneseně se dnes užívá o libovolném blížícím se nebezpečí)
 • In camera caritatis - v kameře (něco) c(h)řesti
 • Lupus non curat numerum - Vlk neočůrává číslice - poznatek prvních údržbářů pomníků
 • lupus ovium custos - vlk hlídač vajec (výrok římského básníka Ovidia, považuje se za nejstarší doklad tzv. kastračního komplexu)
 • mens sana in corpore sano - sanace těla je sanace ducha (věta tradičně zapisovaná na začátek výslechových protokolů středověké inkvizice)
 • nihil novi sub sole - pod sluncem nic nevím (výrok římského filozofa Seneky, který se užívá ve smyslu "nejlépe se myslí ráno před východem slunce", obdoba českého "ráno moudřejší večera")
 • non scholae sed vitae discimus - neučíme se ve škole, ale v životě (původ výroku neznámý)
 • odi et amo - přičichnu a zamiluji se (výrok římského básníka Katula, který zdůrazňuje důležitost vůní pro přitažlivost pohlaví)
 • omne principium grave - každé knížectví obtížné (ve smyslu "každá knížecí vláda obtěžuje"; novověký výrok francouzských osvícenců, později užit ve francouzské revoluci ke zdůvodnění nutnosti zrušit království)
 • omnia mea mecum porto - za vše své platím porto (zásada zpoplatnění římské starověké pošty pro soukromníky (pošta jinak sloužila jen státním účelům), dnes užíváno volně ve smyslu "každý je odpovědný sám za sebe")
 • ora et labora - orál je taky práce (zásada mnišské řehole svatého Benedikta, vyjadřující, že aktivity mnichů jsou práce jako každá jiná)
 • Praga caput regni! - Praha je zničena po dešti! (těmito slovy byl zděšen císař Rudolf II. z mizerné kvality pražského stavebnictví, když se poprvé od jeho nastěhování do Pražského Hradu Prahou prohnala bouřka a jejím následkem se polovina Pražského Hradu zhroutila)
 • Praga mater urbium - Praha matka lehkých běhen (takto charakterizoval hlavní město Čech papežský vyslanec Aeneas Silvius Piccolomini v 15. století; aktuální dodnes)
 • Rex mortuus, vivat Rex - Rex je tuhej, ať žije Rex (poslední věta seriálu Komisař Rex)
 • qui scribit, BIS legit - kdo napíše, tomu BIS odpoví (viz též výrok BIS dat, qui cito dat)
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur – Cokoli latinsky řečeno jest, vznešeně vypadá, i kdyby to sebevětší pitomost byla. Totéž ovšem platí i o dnešní pseudoingliš (Manager's newspeak), viz výkladový slovník
 • quo usque tandem, Catilina! - máš úzký tandem Catilino (s oblibou používaný verš vysmívající se odsouzeným, kteří měli být svrženi ze skály Tarpejské, že bez padáku to stejně nepřežijí).
 • repetitio iuvat - kdo si dá repete, jásá (známý Horátiův verš oslavující pití vína, dnes se často píše nad vchody do vinných sklepů)

[editovat] S-V

 • sapere aude - neboj se ochutnat (nápis na hodovních podnosech na dvoře Karla IV., narážka na pokus ho v Itálii otrávit v jeho mládí)
 • sed dura sed lex - zároveň tvrdý a rovný (z dávné reklamy na kondomy)
 • senatores boni viri, senatus est mala bestia - když senátoři onemocní, senát běsní jako zvíře
 • sero venientibus ossa - vážím si kostí příchozích (nápis nad branou, kudy odsouzenci k sežrání dravou zvěří vcházeli do cirku; dnes užíváno na připomenutí pomíjivosti života)
 • si amicus tuus mingit, minge vel mingere finge - drbe-li se tvůj přítel v rozkroku, drbej se také nebo to předstírej (pochází z Ciceronova spisu O přátelství; ve středověku byl tento výrok z pochopitelných důvodů opomíjen)
 • summum ius - summa iniuria - suma za omáčku jako suma bez omáčky (přelomový výrok, který položil ve středověku základy obchodního práva říká, že je třeba zaplatit za celý dodaný komplet zboží, i když v něm některá část schází; původní soudní spor, který ke zformulování tohoto výroku vedl, již není znám)
 • testit unus, testis nullus - jedno varle, žádné varle (ve středověku se vládcem mohl stát jen ten příslušník vládnoucí dynastie, který měl zachována obě varlata v pořádku)
 • tres faciunt collegium - tři políčkují kolegu (užívá se ve smyslu českého "když se dva perou, třetí se směje")
 • ubi fumus, ibi ignis - kde se nacházíme, tam je oheň (výrok římského císaře Nerona, který se naoko podivoval nad požárem Říma, ze kterého pak obvinil křesťany)
 • Ubi pus, ibi evacuam. - Kde je hnis, tam ho vylévej. (důležité přísloví)
 • una hirundo non facit ver - jedna pijavice ránu nedělá (má smysl českého "jedna vlaštovka jaro nedělá")
 • unicuique suum - každý je jedinečný sobě
 • usus magister est optimus - učitel si užívá nejlépe (doklad dobrého ohodnocení starověkých učitelů, špatně placení středověcí učitelé užívali v ironickém smyslu; dnes občas užívají evropské učitelské odbory při nátlaku na své vlády)
 • veritas omnia vincit - pravda vše spoutá (zásada umělecké volnosti, která nemusí vždy dbát na pravdu)
 • vestigia terrent - ošacení uzemňuje (tj. že oblečením je možné ohromit okolí, smyslem odpovídá českému "šaty dělají člověka")
 • vulpes pilum mutat, non mores - liška mění oštěp, aby neumřela (chytrý člověk musí čas od času pozměnit zbraň, aby nezaostal v souboji s ostatními)

[editovat] Nejdůležitější fráze nakonec

Lengua2 Jazyky

angličtinaarabštinačeštinačínštinadadštinaEinsteinův jazykesperantofinštinahantecinglyšjaponštinakatalánštinaklingonštinakopíjská češtinakopřanštinakřivočeštinakvětomluvalatinalispmaďarštinamongolštinamoravštinaněmčinapapájštinaplzeňštinapo našymupolštinapražštinarumunštinasadštinaslovenčinastaroněmčinašarišštinašpanělštinavietnamštinaZjednodušená češtinaženština

uncyclopedia